Posts tagged with "آرایش صورت با کرمپودر"

بوسیله کرم پودر بینی خود را کوچک نشان دهید

بوسیله کرم پودر بینی خود را کوچک نشان دهید
کرم پودر یکی از اصلی ترین مواد آرایشی است که شاید بدون آن آرایش چندان معنایی نداشته باشد؛یک زیرسازی خوب می تواند شما را بسیار زیباتر کند و یک زیرسازی بد نه تنها صورت را مصنوعی نشان می دهد بلکه رنگ های آرایشی را نیز بدرنگ نشان می دهد. البته هدف از استفاده...