برچسب گذاری توسط: جوش صورت

0

از بین بردن جای جوش

از بین بردن جای جوش     اسکارآکنه یاهمان چالهایی که ناشی ازجوشهای عمیقی است که دربعضی موارداین چالها سطحی و در بعضی موارد عمقی میباشد. هرچه اسکارها سطحی‌تر باشد با پر کردن و صاف...